Αθήνα

 Τ: 2103800777 Τ: 2103302467

Θεσσαλονίκη

 Τ: 2310280230

Πληροφορίες - ύλη εκπαιδευτικών

Εξεταστέα Ύλη-Πτυχία-Απαραίτητα Προσόντα
1. Τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσονται σε δύο θεματικές ενότητες (πρώτη και δεύτερη θεματική ενότητα), όπως αυτές ορίζονται από τα άρθρα 4 και 5, αντίστοιχα, αυτής της απόφασης και η εξέταση κάθε ενότητας διαρκεί τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες.

2. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί, κατά τα ισχύοντα στη νομοθεσία ΑΣΕΠ, να ζητήσει τον ορισμό συντελεστή κατά γνωστικό αντικείμενο.
Πρώτη θεματική ενότητα

Η πρώτη θεματική ενότητα έχει ως σκοπό να διαγνώσει τον βαθμό κατοχής των γνωστικών αντικειμένων, τα οποία θα κληθεί να διδάξει ο υποψήφιος, εφόσον και όταν διοριστεί στην εκπαίδευση. Ειδικότερα τα γνωστικά αντικείμενα και η εξεταστέα ύλη της ενότητας αυτής ορίζονται κατά βαθμίδα εκπαίδευσης, κλάδο και ειδικότητα ως ακολούθως

2. Η εξεταστέα ύλη της δεύτερης θεματικής ενότητας περιλαμβάνει δύο επί μέρους θέματα για όλους τους κλάδους:

Δεύτερη θεματική ενότητα

1. Η δεύτερη θεματική ενότητα αφορά: 1) τη Γενική Διδακτική Μεθοδολογία - Παιδαγωγικά Θέματα και 2) την Ειδική Διδακτική και έχει ως σκοπό την αξιολόγηση των βασικών γνώσεων των υποψηφίων για να μπορούν:

α) να επιτελούν το διδακτικό και το οργανωτικό τους έργο, σύμφωνα με:

(i) τις γενικές αρχές της διδασκαλίας και

(ii) τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις των μαθημάτων της ειδικότητάς τους.

β) να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν κριτικά τη γνώση.

γ) να αντιμετωπίζουν στην πράξη προβλήματα της καθημερινής σχολικής ζωής.

δ) να βοηθούν τον μαθητή στην προσαρμογή του στο σχολείο και να συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.

ε) να κατανοούν τον ρόλο του σχολικού θεσμού μέσα στην κοινωνία και την επίδραση που η τελευταία ασκεί σ’ αυτόν.

2. Η εξεταστέα ύλη της δεύτερης θεματικής ενότητας περιλαμβάνει δύο επί μέρους θέματα για όλους τους κλάδους:

α) Γενική διδακτική μεθοδολογία και γενικά ψυχοπαιδαγωγικά θέματα που η εξεταστέα ύλη ορίζεται η ίδια για όλους τους κλάδους.

β) Ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου κατά κλάδο και ειδικότητα.

Ειδικότερα:

Α. Η εξεταστέα ύλη του πρώτου θέματος αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης, με μία γενική παιδαγωγική αντίληψη, ζητημάτων αγωγής και μάθησης, καθώς και βασικά γνωστικά στοιχεία ψυχοπαιδαγωγικής (που υπάρχουν σε όλα τα αντίστοιχα ψυχοπαιδαγωγικά βιβλία). Ειδικότερα:

α1. Με τη Γενική διδακτική μεθοδολογία επιδιώκεται να ελεγχθεί αν οι υποψήφιοι κατέχουν βασικές γνώσεις γύρω από τη μεθοδολογία της διδασκαλίας (προγραμματισμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση).

α2. Τα γενικά ψυχοπαιδαγωγικά θέματα αναφέρονται:

1) στην πρακτική αντιμετώπιση ποικίλων ζητημάτων της καθημερινής σχολικής ζωής, όπως προβλήματα προσαρμογής και συμπεριφοράς στο σχολείο, προβλήματα μετάβασης από τη μια βαθμίδα στην άλλη, προβλήματα συμπεριφοράς στη σχολική τάξη και το σχολικό χώρο, αμοιβές-ποινές μαθητών, κίνητρα, διαπροσωπικές σχέσεις, επικοινωνία και ψυχολογικό κλίμα στο σχολικό περιβάλλον, σχέσεις μεταξύ μαθητών- εκπαιδευτικών- γονέων, προβλήματα σχετικά με την παιδική ή την εφηβική ηλικία (ανάλογα με τη βαθμίδα), απλά μαθησιακά προβλήματα, κρούσματα νεανικής παραβατικότητας στο πλαίσιο του σχολείου, οικογενειακά ή προσωπικά προβλήματα των μαθητών, και

2) σε γενικά παιδαγωγικά θέματα που αφορούν τη σχέση σχολείου και κοινωνίας, τον ρόλο του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο, τις επιδράσεις του σχολείου στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου, τους εξωσχολικούς παράγοντες αγωγής και τα βασικά στοιχεία της δομής και λειτουργίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν τα ζητούμενα είτε υπό τη μορφή σύντομου δοκιμίου είτε υπό τη μορφή απαντήσεων σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε συγκεκριμένα διδακτικά και παιδαγωγικά προβλήματα στην τάξη ή στο σχολείο τους.

Β. Με την ειδική διδακτική επιδιώκεται να ελεγχθεί εάν οι υποψήφιοι είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατά το σχεδιασμό μιας διδασκαλίας «επί χάρτου» εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας, πέραν της δασκαλοκεντρικής.

Η εξέταση της ειδικής διδακτικής αναφέρεται ειδικότερα σε ζητήματα των αντίστοιχων προς την ειδικότητα των υποψηφίων γνωστικό/ά αντικείμενο/α [γενικοί σκοποί και ειδικοί στόχοι του μαθήματος (με βάση τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών και τις Οδηγίες διδασκαλίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου), μέθοδοι, πορεία και μορφές διδασκαλίας, διδακτικές ενέργειες, χρήση εποπτικών και άλλων διδακτικών μέσων, τρόποι και τεχνικές αξιολόγησης των μαθητών].
Στους υποψηφίους μπορεί να δοθεί μία διδακτική δραστηριότητα σχετική με το μάθημα (ή τα μαθήματα) της ειδικότητάς τους και τους ζητείται: να παρουσιάσουν ένα αναλυτικό σχέδιο στο οποίο να εκθέτουν τη μέθοδο και τον τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησής της και να αιτιολογήσουν με βάση τις παιδαγωγικές τους γνώσεις την άποψή τους. Μπορεί ακόμη να τους δίδεται ένα συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος και να τους ζητείται να το σχολιάσουν ή να απαντήσουν σε ερωτήσεις που τυχόν αναφέρονται σ’ αυτό.
Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης του κλάδου τους. Άτομα με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων θα υποβληθούν σε ειδικό τρόπο εξέτασης κατά τον ίδιο χρόνο, στα ίδια θέματα και με το ίδιο πρόγραμμα, με το οποίο θα διενεργηθούν οι εξετάσεις των λοιπών υποψήφιων, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο κεφάλαιο Ε’.
3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού.
4. Οι άνδρες μέχρι το διορισμό τους να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

5. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1989. 

Διαβάστε Περισσότερα
Διαβάστε λιγότερα

 Κλάδος ΠΕ 01 Θεολόγων

Ι. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τον σκοπό, τους επιμέρους στόχους και το περιεχόμενο του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, όπως αναφέρονται στα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα.

ΙΙ. Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αναφέρονται στην επόμενη ύλη:

Α. Εισαγωγή – Ερμηνεία της Αγίας Γραφής

1. Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη.

2. Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη

3. Ερμηνεία της Καινής Διαθήκης (Ευαγγέλια, Πράξεις των Αποστόλων και Επιστολές του Παύλου)

Β. Εκκλησιαστική Ιστορία

1. Η αρχαία Εκκλησία

2. Οργάνωση και θεσμοί της Εκκλησίας

3. Ιστορική εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας

4. Αιρέσεις και θεολογικές έριδες

5. Οι πατέρες της Εκκλησίας και η θεολογική γραμματεία

6. Οι Οικουμενικές Σύνοδοι

7. Η τέχνη της Εκκλησίας στην Ανατολή και τη Δύση

8. Το σχίσμα της Ανατολικής και της Δυτικής Εκκλησίας

9. Η Δυτική Εκκλησία: Ρωμαιοκαθολικισμός και Προτεσταντισμός

Γ. Θέματα Δογματικής και Λατρείας

1. Χριστιανική κοσμολογία και ανθρωπολογία.

2. Η θεολογία της Αγίας Τριάδος.

3. Η Χριστολογία.

4. Η Εκκλησιολογία.

5. Δόγμα και ήθος.

6. Θεολογία της χριστιανικής τέχνης και της λατρείας.

Δ. Χριστιανισμός και Θρησκεύματα

1. Χριστιανισμός και σύγχρονος κόσμος (κριτική θεώρηση).

2. Αφρικανικά θρησκεύματα

3. Ιουδαϊσμός.

4. Ισλάμ.

5. Ινδουισμός – Γιόγκα.

6. Βουδισμός.

7. Θρησκεύματα και Θεολογία της Εκκλησίας

 Κλάδος ΠΕ 02 Φιλολόγων

  Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Ι. Οι υποψήφιοι πρέπει:

α. Να γνωρίζουν:

1. Τους σκοπούς και τους στόχους διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, σύμφωνα με το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου (ΔΕΠΠΣ /ΑΠΣ ΦΕΚ 303β/2003 και 304β/2003) και Ενιαίου Λυκείου (ΕΠΠΣ /ΠΣ, ΦΕΚ 131β/2002).

2. Τα βασικά στοιχεία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας:

? Περίοδοι ανάπτυξης της αρχαίας ελληνικής γραμματείας.

? Είδη λόγου (ποιητικού και πεζού).

? Εκπρόσωποι: Όμηρος, Σοφοκλής, Θουκυδίδης, Πλάτων, Αριστοτέλης (έργα και βίος).

3. Την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα στο γραμματικό, συντακτικό και σημασιολογικό επίπεδο.

4. Να μεταφράζουν στα Νέα Ελληνικά τα αναφερόμενα κατωτέρω στην εξεταστέα ύλη κείμενα από το πρωτότυπο, της Αττικής Πεζογραφίας ή ποιητικά.

β. Να κατανοούν, να ερμηνεύουν και να αναλύουν κείμενα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας από το πρωτότυπο και από μετάφραση.

ΙΙ. Στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται τα ακόλουθα κείμενα:

Α. Κείμενα από μετάφραση:

1. Ομήρου Οδύσσεια: ραψωδία ε (ολόκληρη).

2. Ομήρου Ιλιάδα: ραψωδία Ζ (ολόκληρη).

Β. Κείμενα από πρωτότυπο:

1. Σοφοκλέους Αντιγόνη : Ολόκληρη η τραγωδία

2. Θουκυδίδου «Περικλέους Επιτάφιος», Ολόκληρη η δημηγορία

3. Πλάτωνος Πολιτεία, 514 a-520e (Αλληγορία σπηλαίου)

4. Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια, Βιβλίο Β, κεφ. 1 (1103a 11-1103b 25) κεφ. 3 (1104b 3–1105 a 16), κεφ. 5 (1105b 19–1106a 13), κεφ. 6
(106a 14 – 1107a 27).

Γ. Άγνωστο αρχαιοελληνικό πεζό κείμενο της Αττικής διαλέκτου.

Β. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει:

Ι. Να γνωρίζουν:

1. Τους σκοπούς και τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου (ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ, ΦΕΚ 303β/2003 και 304β/2003) και Ενιαίου Λυκείου (ΕΠΠΣ /ΠΣ, ΦΕΚ 131β /2002).

2. Τα στοιχεία δομής και λειτουργίας της Νέας Ελληνικής Γλώσσας σε όλα τα επίπεδα της χρήσης της, όπως ορίζεται από το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα» για το Γυμνάσιο (ΔΕΠΠΣ /ΑΠΣ, ΦΕΚ 303β /2003 και 304β/2003) και «Έκφραση-Έκθεση» για το Ενιαίο Λύκειο (ΕΠΠΣ /ΠΣ, ΦΕΚ 131β /2002).

3. Τα βασικά στοιχεία από την Ιστορία της Νεοελληνικής Γραμματολογίας (περίοδοι και φάσεις ανάπτυξης, Σχολές, χαρακτηριστικά τους, τάσεις και κύριοι εκπρόσωποι κάθε Σχολής).

ΙΙ. Να προβαίνουν στην ερμηνευτική ανάλυση ενός λογοτεχνικού νεοελληνικού κειμένου (πεζού ή ποιητικού) που περιλαμβάνεται στα έργα των παρακάτω λογοτεχνών:

1. Ποίηση:

Δ. Σολωμός: Ελεύθεροι Πολιορκημένοι - Ο Κρητικός - Ο Πόρφυρας.

Κ. Παλαμάς: Δωδεκάλογος του γύφτου (Λόγος ΙΒ: Κόσμος).

Κ. Καβάφης: Δέησις – Τείχη - Περιμένοντας τους βαρβάρους - Ο βασιλεύς Δημήτριος - Απολείπειν ο θεός Αντώνιον – Ιθάκη - Αλεξανδρινοί βασιλείς - Όσο μπορείς – Καισαρίων - Νέοι της Σιδώνος 400 μ.Χ. – Θερμοπύλες - Τα παράθυρα - Η σατραπεία - Ο Δαρείος - Μελαγχολία Ιάσωνος Κλεάνδρου ποιητού εν Κομμαγηνή? 595 μ.Χ. - Ούκ έγνως - Ηγεμών εκ Δυτικής Λιβύης – Φωνές - Άγε, ω βασιλεύ - Στα 200 π.Χ.

Γ. Σεφέρης: Ημερολόγιο καταστρώματος Α: Ο γυρισμός του ξενιτεμένου- Ο βασιλιάς της Ασίνης.

Ημερολόγιο καταστρώματος Β: Ένας γέροντας στην ακροποταμιά - Ο τελευταίος σταθμός.

Ο. Ελύτης: Το Άξιον εστί (Η Γένεσις).

Α. Σικελιανός: Ιερά οδός.

2. Πεζογραφία

Γ. Βιζυηνός: Το αμάρτημα της μητρός μου.

Α. Παπαδιαμάντης: Όνειρο στο κύμα.

Δ. Βικέλας : Λουκής Λάρας

Γ. ΙΣΤΟΡΙΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν:

I. Τους σκοπούς και τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος της Ιστορίας σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου (ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ, ΦΕΚ 303β/2003 και 304β/2003) και Ενιαίου Λυκείου Υ.Α. 101609/Γ2/30-09-2002 ΦΕΚ 1313/ τ. Β΄09-10-2002 και Υ.Α. 47341/Γ2/13-05-2005 ΦΕΚ 696/ τ. Β΄/24-05-2005.

II. Οι θεματικές ενότητες στις οποίες θα εξεταστούν οι υποψήφιοι είναι οι εξής:

1. Ο ελληνικός κόσμος από το τέλος των Περσικών Πολέμων (479 π.Χ.) έως τον θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου (323 π.Χ.).

2. Οι σχέσεις Βυζαντίου και Δύσης από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1204) έως και την Άλωσή της από τους Οθωμανούς Τούρκους (1453).
Οι εξωτερικές σχέσεις της Ελλάδας από το 1830 έως το τέλος του 20ου αιώνα.

Δεύτερη θεματική ενότητα

1. Η δεύτερη θεματική ενότητα αφορά: 1) τη Γενική Διδακτική Μεθοδολογία - Παιδαγωγικά Θέματα και 2) την Ειδική Διδακτική και έχει ως σκοπό την αξιολόγηση των βασικών γνώσεων των υποψηφίων για να μπορούν:

α) να επιτελούν το διδακτικό και το οργανωτικό τους έργο, σύμφωνα με:

(i) τις γενικές αρχές της διδασκαλίας και

(ii) τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις των μαθημάτων της ειδικότητάς τους.

β) να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν κριτικά τη γνώση.

γ) να αντιμετωπίζουν στην πράξη προβλήματα της καθημερινής σχολικής ζωής.

δ) να βοηθούν τον μαθητή στην προσαρμογή του στο σχολείο και να συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.

ε) να κατανοούν τον ρόλο του σχολικού θεσμού μέσα στην κοινωνία και την επίδραση που η τελευταία ασκεί σ’ αυτόν.

 

ΙΙ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΑ
Πτυχίο Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατευθύνσεις Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή Φιλοσοφίας ή Ιστορίας Αρχαιολογίας ή Κλασσικών Σπουδών ή Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Κύπρου.

 

Κλάδος ΠΕ 03 Μαθηματικών

 Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αναφέρονται στην επόμενη ύλη:

α. Άλγεβρα

1. Λογισμός στο σύνολο R των πραγματικών αριθμών, απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού, νιοστή ρίζα πραγματικού αριθμού, λογισμός με πολυώνυμα, εξισώσεις - ανισώσεις και συστήματα.
2. Τριγωνομετρικοί αριθμοί, τριγωνομετρικές συναρτήσεις, βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις & ανισώσεις, τριγωνομετρικοί αριθμοί αθροίσματος γωνιών, μετασχηματισμοί τριγωνομετρικών παραστάσεων, επίλυση τριγώνου.
3. Αριθμητική και γεωμετρική πρόοδος.
4. Πίνακες, ορίζουσες και επίλυση γραμμικών συστημάτων.
5. Λογισμός στο σύνολο C των μιγαδικών αριθμών, συζυγείς μιγαδικοί, μέτρο μιγαδικού, τριγωνομετρική μορφή μιγαδικού, επίλυση της zν = α, α IC, πολυωνυμικές εξισώσεις στο C.

β. Ανάλυση

1. Πραγματικές συναρτήσεις, όριο και συνέχεια συνάρτησης.
2. Εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση.
3. Διαφορικός λογισμός (Παράγωγος συνάρτησης – Παραγώγιση - Ρυθμός μεταβολής - Βασικά θεωρήματα Διαφορικού Λογισμού - Μελέτη συνάρτησης)
4. Ολοκληρωτικός λογισμός (Το ορισμένο ολοκλήρωμα – Το Θεμελιώδες Θεώρημα του Απειροστικού Λογισμού– Το αόριστο ολοκλήρωμα – Μέθοδοι ολοκλήρωσης – Διαφορικές εξισώσεις με χωριζόμενες μεταβλητές και γραμμικές διαφορικές εξισώσεις 1ης τάξεως – Εφαρμογές του ολοκληρώματος).

γ. Στατιστική

1. Βασικές έννοιες,
2. Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων (Κατανομή συχνοτήτων / σχετικών συχνοτήτων - Γραφική παράσταση κατανομής συχνοτήτων / σχετικών συχνοτήτων – Ομαδοποίηση παρατηρήσεων – Καμπύλες συχνοτήτων).
3. Μέτρα θέσης και διασποράς
4. Γραμμική παλινδρόμηση.
5. Γραμμική συσχέτιση.

δ. Πιθανότητες

1. Δειγματικός χώρος-ενδεχόμενα.
2. Η έννοια της πιθανότητας (Νόμος των μεγάλων αριθμών – Κλασικός και αξιωματικός ορισμός της πιθανότητας – Κανόνες λογισμού των πιθανοτήτων)
3. Συνδυαστική (Βασική αρχή απαρίθμησης – διατάξεις – συνδυασμοί).
4. Δεσμευμένη πιθανότητα, ανεξάρτητα ενδεχόμενα, κατανομή Bernoulli.

ε. Γεωμετρία

1. Αξιωματική θεμελίωση της Ευκλείδειας γεωμετρίας, η έννοια της απόδειξης, παραλληλία και καθετότητα.
2. Ιδιότητες τριγώνων, παραλληλογράμμων και τραπεζίων, εγγράψιμα και περιγράψιμα τετράπλευρα.
3. Θεώρημα του Θαλή, όμοια τρίγωνα, Πυθαγόρειο θεώρημα, μετρικές σχέσεις στο τρίγωνο και στον κύκλο.
4. Εμβαδά πολυγώνων, κανονικά πολύγωνα, μέτρηση κύκλου.
5. Ευθείες και επίπεδα στο χώρο, κυρτά πολύεδρα, στερεά εκ περιστροφής, μέτρηση στερεών.

στ. Αναλυτική Γεωμετρία

1. Διανύσματα, συντεταγμένες στο επίπεδο και στο χώρο, εσωτερικό και εξωτερικό γινόμενο διανυσμάτων.
2. Εξίσωση ευθείας, γωνία δύο ευθειών, απόσταση σημείου από ευθεία, εμβαδόν τριγώνου.
3. Εξίσωση κύκλου, παραβολής, έλλειψης, υπερβολής.
4. Η εξίσωση Αx2+Βxy+Γy2+Δx+Ey+Z=0.

 

ΙΙ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΑ
Πτυχίο Μαθηματικών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο Μαθηματικών ή Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου

 

 

 

Κλάδος ΠΕ 04.01 Φυσικών


Α1. ΦΥΣΙΚΗ (Ως κύριο μάθημα ειδικότητας για τους Φυσικούς)
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αναφέρονται στην επόμενη ύλη:
α. Μηχανική:
- Κίνηση σε μια διάσταση.
- Κίνηση σε δύο διαστάσεις.
- Νόμοι του Νεύτωνα.
- Έργο – Ενέργεια – Συντηρητικές δυνάμεις - Διατήρηση της ενέργειας.
- Ορμή – Διατήρηση ορμής – Κρούσεις - Ώθηση – Κέντρο μάζας – Κίνηση συστήματος σωματιδίων.
- Περιστροφή στερεού σώματος γύρω από σταθερό άξονα (Κινηματική περιστροφικής κίνησης – Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής – Υπολογισμός ροπής αδράνειας – Ροπή – Σχέση ροπής και γωνιακής επιτάχυνσης – Έργο στην περιστροφική κίνηση) – Κύλιση σώματος – Στροφορμή υλικού σημείου και στερεού σώματος – Διατήρηση στροφορμής – Ισορροπία στερεού σώματος.
- Στοιχεία ελαστικότητας των στερεών.
- Μηχανικές – Ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις (Απλές αρμονικές ταλαντώσεις – Ενέργεια στις ταλαντώσεις – Απλό εκκρεμές – Φυσικό εκκρεμές– Φθίνουσες ταλαντώσεις – Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις – Στροφικές ταλαντώσεις).
- Νόμος παγκόσμιας έλξης – Πεδίο βαρύτητας – Χαρακτηριστικά πεδίου βαρύτητας.
β. Μηχανική ρευστών
- Καταστάσεις ύλης – Πίεση – Εξάρτηση πίεσης από το βάθος – Άνωση – Είδη ροής – Ρευματικές γραμμές και εξίσωση συνεχείας – Εξίσωση Bernoulli – Δυναμική άνωση-Πραγματικά ρευστά (Εσωτερική τριβή-Νόμος Poiseille).
γ. Μηχανικά κύματα
- Είδη κυμάτων – Οδεύοντα κύματα – Αρμονικά κύματα - Υπέρθεση και συμβολή κυμάτων – Ταχύτητα κύματος σε γραμμικό ελαστικό μέσο – Αρχή του Huygen - Ανάκλαση, διάθλαση, περίθλαση – Στάσιμα κύματα – Στάσιμα κύματα σε χορδές και ηχητικούς σωλήνες - Ταχύτητα ηχητικών κυμάτων – Ενέργεια και ένταση ηχητικών κυμάτων – Αντικειμενικά και υποκειμενικά χαρακτηριστικά ήχου – Φαινόμενο Doppler.
δ. Θερμοδυναμική
- Μηδενικός νόμος θερμοδυναμικής – Θερμομετρικές κλίμακες - Θερμική διαστολή στερεών και υγρών – Θερμότητα – Εσωτερική ενέργεια – Έργο - Θερμιδομετρία –Διάδοση θερμότητας– 1ο Θερμοδυναμικό αξίωμα - Αντιστρεπτές μεταβολές αερίων - Ισόθερμη μεταβολή – Ισόχωρη μεταβολή – Ισοβαρής μεταβολή - Αδιαβατική μεταβολή – Εξίσωση ιδανικών αερίων - Ειδικές θερμότητες ιδανικών αερίων – Μοριακό μοντέλο της πίεσης ιδανικού αερίου – Μοριακή ερμηνεία της Θερμοκρασίας – Βαθμοί ελευθερίας – Θεώρημα ισοκατανομής – Κατανομή Maxwell-Boltzmann –Καταστατική εξίσωση Van der Waals– Θερμικές μηχανές και 2ο Θερμοδυναμικό αξίωμα – Μηχανή Carnot – Ψυκτικές μηχανές και αντλίες θερμότητας – Εντροπία –Μεταβολές της εντροπίας στα αέρια- Εντροπία και αταξία, υποβάθμιση της ενέργειας.
ε. Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός
- Νόμος του Coulomb – Αγωγοί, μονωτές, ημιαγωγοί – Χαρακτηριστικά του Ηλεκτρικού πεδίου(Ένταση, Δυναμικό, Διαφορά Δυναμικού). - Κίνηση φορτισμένων σωματιδίων σε ηλεκτρικό πεδίο – Νόμος του Gauss – Χαρακτηριστικά φορτισμένων αγωγών – Χωρητικότητα αγωγού, πυκνωτή – Πυκνωτές με διηλεκτρικό – Συνδεσμολογίες πυκνωτών – Ενέργεια πυκνωτή – Ηλεκτρικό ρεύμα – Αντίσταση και νόμος του OHM – Εξάρτηση της αντίστασης από τα γεωμετρικά στοιχεία του αγωγού και τη θερμοκρασία – Μοντέλα ηλεκτρικής αγωγιμότητας – Συνδεσμολογίες αντιστάσεων – Ηλεκτρεγερτική Δύναμη - Κανόνες Kirchhoff – Μεταβατικά φαινόμενα σε κύκλωμα RC – Ενέργεια και Ισχύς συνεχούς ρεύματος - Μαγνητικό πεδίο, Ένταση μαγνητικού πεδίου – Πείραμα Oesterd – Νόμος Biot-Savart – Νόμος Ampere – Μαγνητικό πεδίο χαρακτηριστικών αγωγών(κυκλική σπείρα, ευθύγραμμος αγωγός άπειρου μήκους, πηνίο) – Μαγνητική ροή –Νόμος του Gauss για μαγνητικό πεδίο-Ρεύματα μετατόπισης – Δύναμη Laplace – Δύναμη Lorenz – Ρευματοφόρος σπείρα σε μαγνητικό πεδίο – Κίνηση φορτισμένων σωματιδίων σε μαγνητικό πεδίο - Φαινόμενο Hall – Μαγνητισμός στην ύλη – Μαγνητικό πεδίο της Γης – Νόμος Faraday για την επαγωγή – Ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή σε κινούμενους αγωγούς – Κανόνας του Lenz – Ηλεκτρεγερτική δύναμη από αυτεπαγωγή – Αμοιβαία επαγωγή – Ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή και ηλεκτρικό πεδίο. – Ρεύματα Eddy – Εξισώσεις Maxwell – Μεταβατικά φαινόμενα σε κύκλωμα R,L σε σειρά – Εναλλασσόμενο ρεύμα – Κυκλώματα εναλλασσομένου ρεύματος σε σειρά και παράλληλα. – Ενέργεια και Ισχύς εναλλασσόμενου ρεύματος -Μετασχηματιστές– Ηλεκτρομαγνητικά κύματα – Ενέργεια Ηλεκτρομαγνητικού κύματος – Ορμή και Πίεση ακτινοβολίας.
στ. Οπτική
- Φύση του φωτός – Μετρήσεις της ταχύτητας του φωτός – Ανάκλαση και διάθλαση του φωτός – Διασπορά και πρίσματα – Ολική ανάκλαση – Αρχή του Fermat – Επίπεδα και σφαιρικά κάτοπτρα –Οπτικά όργανα– Λεπτοί φακοί και σφάλματα φακών – Συμβολή του φωτός και πείραμα του Young – Περίθλαση – Γραμμική και κυκλική πόλωση του φωτός – Φάσματα εκπομπής και απορρόφησης.
ζ. Στοιχεία από την θεωρία της σχετικότητας
- Μετασχηματισμοί Γαλιλαίου – Πείραμα Michelson-Morley - Αρχές της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας – Η έννοια του ταυτοχρόνου – Συστολή μήκους – Διαστολή χρόνου – Μετασχηματισμοί Lorenz – Σχετικιστική ορμή – Σχετικιστική ενέργεια – Σχετικιστικό φαινόμενο Doppler – Αρχή της ισοδυναμίας – Πειράματα ελέγχου της γενικής θεωρίας της σχετικότητας.
η. Στοιχεία Κβαντικής Φυσικής
- Ακτινοβολία μέλανος σώματος – Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο - Φαινόμενο Compton – Άτομο Bohr – Ατομικά φάσματα – Κυματικές ιδιότητες σωματιδίων – Εξίσωση Schrödinger – Αρχή αβεβαιότητας – Σωματίδιο σε πηγάδι δυναμικού άπειρου βάθους – Σωματίδιο σε πηγάδι δυναμικού πεπερασμένου βάθους – Φαινόμενο σήραγγας – Απλός αρμονικός ταλαντωτής.
θ. Ατομική, Μοριακή και Φυσική Συμπυκνωμένης ύλης
- Το άτομο του Υδρογόνου – Κυματοσυναρτήσεις για το άτομο του υδρογόνου – Κβαντικοί αριθμοί – Το spin του ηλεκτρονίου – Η απαγορευτική αρχή του Pauli – Ατομικά φάσματα και φάσμα των ακτίνων Χ – Διέγερση, αποδιέγερση ατόμων – Lasers – Χημικοί δεσμοί – Θεωρία ζωνών στα στερεά – Θεωρία ελευθέρων ηλεκτρονίων στα μέταλλα - Αγωγιμότητα στα μέταλλα, μονωτές και ημιαγωγούς.
ι. Υπεραγωγιμότητα
- Υπεραγωγοί τύπου Ι και τύπου ΙΙ – Εδική θερμότητα στους υπεραγωγούς – Η θεωρία BCS(Bardeen,Cooper και Schrieffer) – Μετρήσεις ενεργειακού χάσματος – Κβάντωση ροής – Φαινόμενο σήραγγας Josephon – Υπεραγωγιμότητα σε υψηλές θερμοκρασίες –
ια. Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής
- Ιδιότητες των σωματιδίων του πυρήνα – Ενέργεια σύνδεσης - Πυρηνικά μοντέλα – Ραδιενέργεια – Πυρηνικές αντιδράσεις – Σχάση - Πυρηνικοί αντιδραστήρες – Σύντηξη.
ιβ. Στοιχεία Φυσικής στοιχειωδών σωματιδίων και Κοσμολογίας
- Στοιχειώδη σωματίδια – Επιταχυντές και ανιχνευτές – Θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις – Ταξινόμηση των σωματιδίων – Νόμοι διατήρησης –Το καθιερωμένο (Standard) πρότυπο – Το διαστελλόμενο σύμπαν.
Η εξεταστέα ύλη είναι του επιπέδου των δύο πρώτων ετών του προπτυχιακού κύκλου των τμημάτων Φυσικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Β2. ΧΗΜΕΙΑ (Ως συνεξεταζόμενο μάθημα βασικών γνώσεων για τις υπόλοιπες, πλην Χημικών, ειδικότητες του κλάδου ΠΕ04).
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αναφέρονται στην επόμενη ύλη:
α. Βασικές έννοιες
1. Γνωρίσματα, σύσταση και καταστάσεις της ύλης.
2. Ταξινόμηση υλικών σωμάτων.
3. Εκφράσεις περιεκτικότητας, διαλυτότητα.
4. Εκφράσεις συγκέντρωσης διαλυμάτων
5. Είδη δεσμών, χημική ονοματολογία
6. Χημικές μονάδες μάζας
7. Καταστατική εξίσωση των αερίων, νόμος μερικών πιέσεων
8. Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί
β. Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων και περιοδικός πίνακας
1. Κβαντικοί αριθμοί, ατομικά τροχιακά και αρχές δόμησης.
2. Τομείς s,p,d,f περιοδικού πίνακα, μεταβολή περιοδικών ιδιοτήτων
3. Θεωρία Lewis
γ. Πυρηνική Χημεία – ραδιενέργεια
1. Χρόνος υποδιπλασιασμού
2. Επιπτώσεις και εφαρμογές της ραδιενέργειας
δ. Θερμοχημεία – Θερμοδυναμική
1. Μεταβολές ενθαλπίας κατά τις χημικές αντιδράσεις
2. Νόμοι της θερμοχημείας και θερμιδομετρία
3. Πρώτος και δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος
4. Ελεύθερη ενέργεια, χημικές αντιδράσεις και ισορροπία
ε. Οξέα, Βάσεις, Οξείδια, Άλατα
1. Ορισμός οξέων, βάσεων κατά Arrhenius και κατά Brönsted – Lowry
2. Ορισμός οξειδίων και αλάτων
3. Ιδιότητες οξέων, βάσεων, εξουδετέρωση, αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης
4. Κατηγορίες οξέων, βάσεων, οξειδίων και αλάτων
στ. Χημική Κινητική
1. Ταχύτητα αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουν
2. Νόμος ταχύτητας και μηχανισμός αντίδρασης
3. Καταλύτες
ζ. Χημική Ισορροπία
1. Αμφίδρομες αντιδράσεις
2. Απόδοση αντίδρασης
3. Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της Χημικής Ισορροπίας, αρχή Le Chatelier
4. Σταθερά χημικής ισορροπίας και παράγοντες που την επηρεάζουν. Βαθμός ιοντισμού οξέων – βάσεων
5. Ιοντισμός νερού-Ph
6. Επίδραση κοινού ιόντος
7. Ρυθμιστικά διαλύματα
8. Δείκτες- ογκομέτρηση
9. Γινόμενο διαλυτότητας
η. Οξειδοαναγωγή– Ηλεκτροχημεία
1. Αριθμός οξείδωσης, οξείδωση- αναγωγή
2. Ηλεκτρόλυση
3. Γαλβανικά στοιχεία, δυναμικό οξειδοαναγωγής
4. Μπαταρίες
θ. Μέταλλα και Κράματα
1. Μεταλλουργία
2. Ιδιότητες μετάλλων
3. Βιομηχανικά μέταλλα και κράματα
4. Διάβρωση και ανακύκλωση μετάλλων
ι. Μελέτη ορισμένων υλικών και ενώσεων πρακτικού και βιομηχανικού ενδιαφέροντος
1. Νερό, αμμωνία, νιτρικό οξύ, θειικό οξύ
2. Χλωριούχο νάτριο και τα προϊόντα του (καυστικό νάτριο, όξινο ανθρακικό νάτριο, χλώριο, υδροχλωρικό οξύ)
3. Κεραμικά, γυαλί, τσιμέντο, σιλικόνες
ια. Οργανική Χημεία
1. Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων-ομόλογες σειρές - ονοματολογία
2. Ισομέρεια (συντακτική και γεωμετρική και στερεοϊσομέρεια)
3. Ανάλυση οργανικών ενώσεων
4. Πετρέλαιο – Πετροχημικά
5. Υδρογονάνθρακές (αλκάνια, αλκένια, αλκίνια, βενζόλιο)
6. Αλκοόλες, φαινόλες
7. Αλκυλαλογονίδια, αιθέρες
8. Καρβονυλικές ενώσεις
9. Καρβοξυλικά οξέα και παράγωγά τους
10. Βιομόρια και άλλα μόρια (Πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη έλαια, σάπωνες)
11. Πολυμερή-πλαστικά, υφάνσιμες ίνες
12. Στοιχεία μηχανισμών οργανικών αντιδράσεων.
Γ2. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Ως συνεξεταζόμενο μάθημα βασικών γνώσεων για τις υπόλοιπες, πλην Βιολόγων, ειδικότητες του κλάδου ΠΕ04).
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αναφέρονται στην παραπάνω ύλη (ως κύριου μαθήματος για την ειδικότητα των Βιολόγων, εκτός των παρακάτω (που δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη):
β. Μοριακή Βιολογία - Γενετική - Κληρονομικότητα:
7. Γενετική ανθρώπου - Κληρονομικά νοσήματα – Ανευπλοειδίες.
8. Τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA, βιοτεχνολογία, εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στην Υγεία, Γεωργία, Κτηνοτροφία, Βιομηχανία, Προστασία περιβάλλοντος.
γ. Βιολογία του ανθρώπου:
1. Δομή και λειτουργία των οργανικών συστημάτων (νευρικό, αισθητηρίων οργάνων, ερειστικό, πεπτικό κτλ.).
2. Λεμφικό σύστημα – Άμυνα του ανθρώπινου οργανισμού (ειδική και μη ειδική).
3. Ομοιόσταση, παράγοντες που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία των οργανικών συστημάτων.
γ. Οικολογία:
5. Οικολογική κρίση (πληθυσμιακή αύξηση, μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα, πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης)
6. Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής
7. Βιώσιμη ανάπτυξη.
Δ2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (Ως συνεξεταζόμενο μάθημα βασικών γνώσεων για τις υπόλοιπες, πλην Γεωλόγων, ειδικότητες του κλάδου ΠΕ04)
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αναφέρονται στην παραπάνω ύλη (ως κύριου μαθήματος για την ειδικότητα των Γεωλόγων), εκτός των παρακάτω (που δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη):
1. Ηλιακό σύστημα.
2. Κινήσεις Ήλιου, Γης, Σελήνης, συνδεόμενα φαινόμενα.
12. Ορογενετικά συστήματα.
16. Παράκτια μορφολογία.
18. Απολιθώματα.

Κλάδος ΠΕ 04.02 Χημικοί


Β1. ΧΗΜΕΙΑ (Ως κύριο μάθημα ειδικότητας για τους Χημικούς)
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αναφέρονται στην επόμενη ύλη:
α. Βασικές έννοιες:
1. Γνωρίσματα, σύσταση και καταστάσεις της ύλης.
2. Ταξινόμηση υλικών σωμάτων.
3. Εκφράσεις περιεκτικότητας, διαλυτότητα.
4. Εκφράσεις συγκέντρωσης διαλυμάτων
5. Είδη δεσμών, χημική ονοματολογία
6. Χημικές μονάδες μάζας
7. Καταστατική εξίσωση των αερίων, νόμος μερικών πιέσεων.
8. Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί.
β. Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων και περιοδικός πίνακας
1. Κβαντικοί αριθμοί, ατομικά τροχιακά και αρχές δό¬μησης.
2. Τομείς s,p,d,f περιοδικού πίνακα, μεταβολή περιοδι¬κών ιδιοτήτων.
3. Θεωρία Lewis.
4. Θεωρία VSEPR.
5. Δεσμοί σ και π.
γ. Πυρηνική Χημεία - Ραδιενέργεια
1. Χρόνος υποδιπλασιαμού.
2. Επιπτώσεις και εφαρμογές της ραδιενέργειας.
δ. Διαμοριακές δυνάμεις - Ιδιότητες διαλυμάτων
1. Διαμοριακές δυνάμεις.
2. Μεταβολές καταστάσεων.
3. Προσθετικές ιδιότητες διαλυμάτων.
ε. Θερμοχημεία - Θερμοδυναμική
1. Μεταβολές ενθαλπίας κατά τις χημικές αντιδρά¬σεις
2. Νόμοι της θερμοχημείας και θερμιδομετρία.
3. Πρώτος και δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος.
4. Ελεύθερη ενέργεια, χημικές αντιδράσεις και ισορρο¬πία.
στ. Οξέα, Βάσεις, Οξείδια, Άλατα
1. Ορισμός οξέων, βάσεων κατά Arrhenius και κατά Brönsted - Lowry.
2. Ορισμός οξειδίων και αλάτων.
3. Ιδιότητες οξέων, βάσεων, εξουδετέρωση, αντιδρά¬σεις διπλής αντικατάστασης.
4. Κατηγορίες οξέων, βάσεων, οξειδίων και αλάτων.
ζ. Χημική Κινητική
1. Ταχύτητα αντίδρασης και παράγοντες που την επη¬ρεάζουν.
2. Νόμος ταχύτητας και μηχανισμός αντίδρασης.
3. Καταλύτες.
η. Χημική Ισορροπία
1. Αμφίδρομες αντιδράσεις.
2. Απόδοση αντίδρασης
3. Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της Χημικής Ισορροπίας, αρχή Le Chatelier.
4. Σταθερά χημικής ισορροπίας και παράγοντες που την επηρεάζουν, Βαθμός ιοντισμού οξέων - βάσεων.
5. Ιοντισμός νερού-pH.
6. Επίδραση κοινού ιόντος.
7. Ρυθμιστικά διαλύματα.
8. Δείκτες- ογκομέτρηση.
9. Γινόμενο διαλυτότητας.
θ. Οξειδοαναγωγή - Ηλεκτροχημεία
1. Αριθμός οξείδωσης, οξείδωση- αναγωγή.
2. Ηλεκτρόλυση.
3. Γαλβανικά στοιχεία, δυναμικό οξειδοαναγωγής.
4. Μπαταρίες.
ι. Μέταλλα και Κράματα
1. Μεταλλουργία.
2. Ιδιότητες μετάλλων.
3. Βιομηχανικά μέταλλα και κράματα.
4. Διάβρωση και ανακύκλωση μετάλλων.
ια. Μελέτη ορισμένων υλικών και ενώσεων πρακτι¬κού και βιομηχανικού ενδιαφέροντος
1. Νερό, αμμωνία, νιτρικό οξύ, θειικό οξύ.
2. Χλωριούχο νάτριο και τα προϊόντα του (καυστικό νάτριο, όξινο ανθρακικό νάτριο, χλώριο, υδροχλω¬ρικό οξύ).
3. Κεραμικά, γυαλί, τσιμέντο, σιλικόνες.
Ιβ. Οργανική Χημεία
1. Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων-ομόλογες σειρές-ονοματολογία
2. Ισομέρεια (συντακτική και γεωμετρική και στερεοϊ¬σομέρεια).
3. Ανάλυση οργανικών ενώσεων
4. Πετρέλαιο - Πετροχημικά.
5. Υδρογονάνθρακές (αλκάνια, αλκένια, αλκίνια, βεν¬ζόλιο).
6. Αλκοόλες, φαινόλες.
7. Αλκυλαλογονίδια, αιθέρες.
8. Καρβονυλικές ενώσεις.
9. Καρβοξυλικά οξέα και παράγωγά τους.
10. Βιομόρια και άλλα μόρια (Πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη έλαια, σάπωνες).
11. Πολυμερή-πλαστικά, υφάνσιμες ίνες.
12. Στοιχεία μηχανισμών οργανικών αντιδράσεων.
ιγ. Στοιχεία περιβαλλοντικής χημείας
1. Φαινόμενο θερμοκηπίου.
2. Τρύπα όζοντος.
3. Διαχείριση αποβλήτων.
Α2. ΦΥΣΙΚΗ (Ως συνεξεταζόμενο μάθημα βασικών γνώσεων για τις υπόλοιπες, πλην Φυσικών, ειδικότητες του κλάδου ΠΕ04).
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αναφέρονται στην παραπάνω ύλη (ως κύριου μαθήματος ειδικότητας για τους Φυσικούς), εκτός των παρακάτω (που δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη):
α . Μηχανική:
- Στοιχεία ελαστικότητας των στερεών.
β. Μηχανική ρευστών:
- Εξίσωση Bernoulli -Πραγματικά ρευστά (Εσωτερική τριβή-Νόμος Poiseille).
ε. Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός:
- Ρεύματα Eddy –Ορμή και Πίεση ακτινοβολίας.
ζ. Στοιχεία από την θεωρία της σχετικότητας:
- Μετασχηματισμοί Γαλιλαίου – Πείραμα Michelson-Morley - Αρχές της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας – Η έννοια του ταυτοχρόνου – Συστολή μήκους – Διαστολή χρόνου – Μετασχηματισμοί Lorenz – Σχετικιστική ορμή – Σχετικιστική ενέργεια – Σχετικιστικό φαινόμενο Doppler – Αρχή της ισοδυναμίας – Πειράματα ελέγχου της γενικής θεωρίας της σχετικότητας.
η. Στοιχεία Κβαντικής Φυσικής:
- Σωματίδιο σε πηγάδι δυναμικού πεπερασμένου βάθους – Φαινόμενο σήραγγας – Απλός αρμονικός ταλαντωτής.
ι. Υπεραγωγιμότητα:
- Υπεραγωγοί τύπου Ι και τύπου ΙΙ – Εδική θερμότητα στους υπεραγωγούς – Η θεωρία BCS(Bardeen,Cooper και Schrieffer) – Μετρήσεις ενεργειακού χάσματος – Κβάντωση ροής – Φαινόμενο σήραγγας Josephon – Υπεραγωγιμότητα σε υψηλές θερμοκρασίες –
ιβ. Στοιχεία Φυσικής στοιχειωδών σωματιδίων και Κοσμολογίας:
- Στοιχειώδη σωματίδια – Επιταχυντές και ανιχνευτές – Θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις – Ταξινόμηση των σωματιδίων – Νόμοι διατήρησης –Το καθιερωμένο (Standard) πρότυπο – Το διαστελλόμενο σύμπαν.
Γ2. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Ως συνεξεταζόμενο μάθημα βασικών γνώσεων για τις υπόλοιπες, πλην Βιολόγων, ειδικότητες του κλάδου ΠΕ04).
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αναφέρονται στην παραπάνω ύλη (ως κύριου μαθήματος για την ειδικότητα των Βιολόγων, εκτός των παρακάτω (που δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη):
β. Μοριακή Βιολογία - Γενετική - Κληρονομικότητα:
7. Γενετική ανθρώπου - Κληρονομικά νοσήματα – Ανευπλοειδίες.
8. Τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA, βιοτεχνολογία, εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στην Υγεία, Γεωργία, Κτηνοτροφία, Βιομηχανία, Προστασία περιβάλλοντος.
γ. Βιολογία του ανθρώπου:
1. Δομή και λειτουργία των οργανικών συστημάτων (νευρικό, αισθητηρίων οργάνων, ερειστικό, πεπτικό κτλ.).
2. Λεμφικό σύστημα – Άμυνα του ανθρώπινου οργανισμού (ειδική και μη ειδική).
3. Ομοιόσταση, παράγοντες που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία των οργανικών συστημάτων.
γ. Οικολογία:
5. Οικολογική κρίση (πληθυσμιακή αύξηση, μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα, πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης)
6. Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής
7. Βιώσιμη ανάπτυξη.
Δ2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (Ως συνεξεταζόμενο μάθημα βασικών γνώσεων για τις υπόλοιπες, πλην Γεωλόγων, ειδικότητες του κλάδου ΠΕ04)
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αναφέρονται στην παραπάνω ύλη (ως κύριου μαθήματος για την ειδικότητα των Γεωλόγων), εκτός των παρακάτω (που δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη):
1. Ηλιακό σύστημα.
2. Κινήσεις Ήλιου, Γης, Σελήνης, συνδεόμενα φαινόμενα.
12. Ορογενετικά συστήματα.
16. Παράκτια μορφολογία.
18. Απολιθώματα.

 

Κλάδος ΠΕ 04.04 Βιολόγοι


Γ1. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Ως κύριο μάθημα ειδικότητας)
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αναφέρονται στα ακόλουθα κεφάλαια της Βιολογίας:
α. Κυτταρική Βιολογία
1. Χημική σύσταση του κυττάρου
2. Δομή και λειτουργία του κυττάρου
3. Μεταβολισμός: βασικές αρχές, ένζυμα, ΑΤΡ, φωτοσύνθεση, κυτταρική αναπνοή (αερόβια, αναερόβια).
β. Μοριακή Βιολογία - Γενετική - Κληρονομικότητα
1. Γενετικό υλικό, οργάνωσή του στους προκαρυωτικούς και ευκαρυωτικούς οργανισμούς
2. Κυτταρική διαίρεση (μίτωση, μείωση)
3. Αντιγραφή, γονιδιακή έκφραση (μεταγραφή, μετάφραση), ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης σε προκαρυωτικούς και ευκαρυωτικούς οργανισμούς.
4. Γονιδιακές μεταλλάξεις, χρωμοσωμικές ανωμαλίες
5. Κληρονομικότητα - Νόμοι του Μέντελ
6. Φυλοσύνδετη κληρονομικότητα (φυλοκαθορισμός, αυτοσωμικά και φυλοσύνδετα γονίδια)
7. Γενετική ανθρώπου - Κληρονομικά νοσήματα - Ανευπλοειδίες
8. Τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA, βιοτεχνολογία, εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στην υγεία, γεωργία, κτηνοτροφία, βιομηχανία, προστασία περιβάλλοντος
γ. Βιολογία του ανθρώπου
1. Δομή και λειτουργία των οργανικών συστημάτων (νευρικό, αισθητηρίων οργάνων, ερειστικό, πεπτικό κτλ.).
2. Λεμφικό σύστημα – Άμυνα του ανθρώπινου οργανισμού (ειδική και μη ειδική).
3. Ομοιόσταση, παράγοντες που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία των οργανικών συστημάτων.
δ. Οικολογία
1. Η έννοια του οικοσυστήματος
2. Δομή και λειτουργίες οικοσυστημάτων, είσοδος και χρησιμοποίηση ενέργειας (τροφικές αλυσίδες, πλέγματα, πυραμίδες ενέργειας – βιομάζας - πληθυσμού)
3. Βιογεωχημικοί κύκλοι, (περιγραφή, παρέμβαση του ανθρώπου σε αυτούς, συνέπειες).
4. Ρύπανση (ατμοσφαιρική, εδάφους, νερού,)
5. Οικολογική κρίση (πληθυσμιακή αύξηση, μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα, πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης)
6. Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής
7. Βιώσιμη ανάπτυξη
8. Ήπιες και ανακυκλώσιμες μορφές ενέργειας.
Α2. ΦΥΣΙΚΗ (Ως συνεξεταζόμενο μάθημα βασικών γνώσεων για τις υπόλοιπες, πλην Φυσικών, ειδικότητες του κλάδου ΠΕ04).
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αναφέρονται στην παραπάνω ύλη (ως κύριου μαθήματος ειδικότητας για τους Φυσικούς), εκτός των παρακάτω (που δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη):
α . Μηχανική:
- Στοιχεία ελαστικότητας των στερεών.
β. Μηχανική ρευστών:
- Εξίσωση Bernoulli -Πραγματικά ρευστά (Εσωτερική τριβή-Νόμος Poiseille).
ε. Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός:
- Ρεύματα Eddy –Ορμή και Πίεση ακτινοβολίας.
ζ. Στοιχεία από την θεωρία της σχετικότητας:
- Μετασχηματισμοί Γαλιλαίου – Πείραμα Michelson-Morley - Αρχές της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας – Η έννοια του ταυτοχρόνου – Συστολή μήκους – Διαστολή χρόνου – Μετασχηματισμοί Lorenz – Σχετικιστική ορμή – Σχετικιστική ενέργεια – Σχετικιστικό φαινόμενο Doppler – Αρχή της ισοδυναμίας – Πειράματα ελέγχου της γενικής θεωρίας της σχετικότητας.
η. Στοιχεία Κβαντικής Φυσικής:
- Σωματίδιο σε πηγάδι δυναμικού πεπερασμένου βάθους – Φαινόμενο σήραγγας – Απλός αρμονικός ταλαντωτής.
ι. Υπεραγωγιμότητα:
- Υπεραγωγοί τύπου Ι και τύπου ΙΙ – Εδική θερμότητα στους υπεραγωγούς – Η θεωρία BCS(Bardeen,Cooper και Schrieffer) – Μετρήσεις ενεργειακού χάσματος – Κβάντωση ροής – Φαινόμενο σήραγγας Josephon – Υπεραγωγιμότητα σε υψηλές θερμοκρασίες –
ιβ. Στοιχεία Φυσικής στοιχειωδών σωματιδίων και Κοσμολογίας:
- Στοιχειώδη σωματίδια – Επιταχυντές και ανιχνευτές – Θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις – Ταξινόμηση των σωματιδίων – Νόμοι διατήρησης –Το καθιερωμένο (Standard) πρότυπο – Το διαστελλόμενο σύμπαν.
Β2. ΧΗΜΕΙΑ (Ως συνεξεταζόμενο μάθημα βασικών γνώσεων για τις υπόλοιπες, πλην Χημικών, ειδικότητες του κλάδου ΠΕ04).
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αναφέρονται στην επόμενη ύλη:
α. Βασικές έννοιες
1. Γνωρίσματα, σύσταση και καταστάσεις της ύλης.
2. Ταξινόμηση υλικών σωμάτων.
3. Εκφράσεις περιεκτικότητας, διαλυτότητα.
4. Εκφράσεις συγκέντρωσης διαλυμάτων
5. Είδη δεσμών, χημική ονοματολογία
6. Χημικές μονάδες μάζας
7. Καταστατική εξίσωση των αερίων, νόμος μερικών πιέσεων
8. Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί
β. Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων και περιοδικός πίνακας
1. Κβαντικοί αριθμοί, ατομικά τροχιακά και αρχές δόμησης.
2. Τομείς s,p,d,f περιοδικού πίνακα, μεταβολή περιοδικών ιδιοτήτων
3. Θεωρία Lewis
γ. Πυρηνική Χημεία – ραδιενέργεια
1. Χρόνος υποδιπλασιασμού
2. Επιπτώσεις και εφαρμογές της ραδιενέργειας
δ. Θερμοχημεία – Θερμοδυναμική
1. Μεταβολές ενθαλπίας κατά τις χημικές αντιδράσεις
2. Νόμοι της θερμοχημείας και θερμιδομετρία
3. Πρώτος και δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος
4. Ελεύθερη ενέργεια, χημικές αντιδράσεις και ισορροπία
ε. Οξέα, Βάσεις, Οξείδια, Άλατα
1. Ορισμός οξέων, βάσεων κατά Arrhenius και κατά Brönsted – Lowry
2. Ορισμός οξειδίων και αλάτων
3. Ιδιότητες οξέων, βάσεων, εξουδετέρωση, αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης
4. Κατηγορίες οξέων, βάσεων, οξειδίων και αλάτων
στ. Χημική Κινητική
1. Ταχύτητα αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουν
2. Νόμος ταχύτητας και μηχανισμός αντίδρασης
3. Καταλύτες
ζ. Χημική Ισορροπία
1. Αμφίδρομες αντιδράσεις
2. Απόδοση αντίδρασης
3. Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της Χημικής Ισορροπίας, αρχή Le Chatelier
4. Σταθερά χημικής ισορροπίας και παράγοντες που την επηρεάζουν. Βαθμός ιοντισμού οξέων – βάσεων
5. Ιοντισμός νερού-Ph
6. Επίδραση κοινού ιόντος
7. Ρυθμιστικά διαλύματα
8. Δείκτες- ογκομέτρηση
9. Γινόμενο διαλυτότητας
η. Οξειδοαναγωγή– Ηλεκτροχημεία
1. Αριθμός οξείδωσης, οξείδωση- αναγωγή
2. Ηλεκτρόλυση
3. Γαλβανικά στοιχεία, δυναμικό οξειδοαναγωγής
4. Μπαταρίες
θ. Μέταλλα και Κράματα
1. Μεταλλουργία
2. Ιδιότητες μετάλλων
3. Βιομηχανικά μέταλλα και κράματα
4. Διάβρωση και ανακύκλωση μετάλλων
ι. Μελέτη ορισμένων υλικών και ενώσεων πρακτικού και βιομηχανικού ενδιαφέροντος
1. Νερό, αμμωνία, νιτρικό οξύ, θειικό οξύ
2. Χλωριούχο νάτριο και τα προϊόντα του (καυστικό νάτριο, όξινο ανθρακικό νάτριο, χλώριο, υδροχλωρικό οξύ)
3. Κεραμικά, γυαλί, τσιμέντο, σιλικόνες
ια. Οργανική Χημεία
1. Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων-ομόλογες σειρές - ονοματολογία
2. Ισομέρεια (συντακτική και γεωμετρική και στερεοϊσομέρεια)
3. Ανάλυση οργανικών ενώσεων
4. Πετρέλαιο – Πετροχημικά
5. Υδρογονάνθρακές (αλκάνια, αλκένια, αλκίνια, βενζόλιο)
6. Αλκοόλες, φαινόλες
7. Αλκυλαλογονίδια, αιθέρες
8. Καρβονυλικές ενώσεις
9. Καρβοξυλικά οξέα και παράγωγά τους
10. Βιομόρια και άλλα μόρια (Πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη έλαια, σάπωνες)
11. Πολυμερή-πλαστικά, υφάνσιμες ίνες
12. Στοιχεία μηχανισμών οργανικών αντιδράσεων.
Δ2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (Ως συνεξεταζόμενο μάθημα βασικών γνώσεων για τις υπόλοιπες, πλην Γεωλόγων, ειδικότητες του κλάδου ΠΕ04)
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αναφέρονται στην παραπάνω ύλη (ως κύριου μαθήματος για την ειδικότητα των Γεωλόγων), εκτός των παρακάτω (που δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη):
1. Ηλιακό σύστημα.
2. Κινήσεις Ήλιου, Γης, Σελήνης, συνδεόμενα φαινόμενα.
12. Ορογενετικά συστήματα.
16. Παράκτια μορφολογία.
18. Απολιθώματα.

Κλάδος ΠΕ 04.05 Γεωλόγοι


Δ1. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (Ως κύριο μάθημα ειδικότητας για τους Γεωλόγους)
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αναφέρονται στα ακόλουθα κεφάλαια από τη Γεωλογία και τη Γεωγραφία:
1. Ηλιακό σύστημα.
2. Κινήσεις Ήλιου, Γης, Σελήνης, συνδεόμενα φαινόμενα.
3. Δομή του εσωτερικού της Γης.
4. Λιθοσφαιρικές πλάκες.
5. Μηχανισμός γένεσης σεισμών, σεισμικά κύματα.
6. Μέγεθος και ένταση σεισμών.
7. Σεισμικότητα του ελλαδικού χώρου.
8. Ηφαίστεια του ελλαδικού χώρου.
9. Πετρώματα.
10. Πτυχώσεις, Ρήγματα.
11. Γεωλογικός κύκλος
12. Ορογενετικά συστήματα.
13. Συνοπτική γεωλογική ιστορία της Ελλάδας και της Ευρώπης.
14. Αποσάθρωση – διάβρωση – απόθεση.
15. Υδρογραφικό δίκτυο.
16. Παράκτια μορφολογία.
17. Καιρός και κλίμα - Ταξινόμηση κλιμάτων.
18. Παλαιοκλιματολογία - Παγετώδεις περίοδοι.
19. Απολιθώματα.
20. Γεωλογικοί αιώνες.
21. Έννοια του κοιτάσματος, εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα.
22. Ορυκτός πλούτος της Ελλάδας.
23. Πετρέλαιο – Άνθρακας.
24. Γεωθερμική ενέργεια.
25. Είδη χαρτών, υπόμνημα, συμβολισμός, κλίμακα, χαρτογραφικές προβολές.
Α2. ΦΥΣΙΚΗ (Ως συνεξεταζόμενο μάθημα βασικών γνώσεων για τις υπόλοιπες, πλην Φυσικών, ειδικότητες του κλάδου ΠΕ04).
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αναφέρονται στην παραπάνω ύλη (ως κύριου μαθήματος ειδικότητας για τους Φυσικούς), εκτός των παρακάτω (που δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη):
α . Μηχανική:
- Στοιχεία ελαστικότητας των στερεών.
β. Μηχανική ρευστών:
- Εξίσωση Bernoulli -Πραγματικά ρευστά (Εσωτερική τριβή-Νόμος Poiseille).
ε. Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός:
- Ρεύματα Eddy –Ορμή και Πίεση ακτινοβολίας.
ζ. Στοιχεία από την θεωρία της σχετικότητας:
- Μετασχηματισμοί Γαλιλαίου – Πείραμα Michelson-Morley - Αρχές της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας – Η έννοια του ταυτοχρόνου – Συστολή μήκους – Διαστολή χρόνου – Μετασχηματισμοί Lorenz – Σχετικιστική ορμή – Σχετικιστική ενέργεια – Σχετικιστικό φαινόμενο Doppler – Αρχή της ισοδυναμίας – Πειράματα ελέγχου της γενικής θεωρίας της σχετικότητας.
η. Στοιχεία Κβαντικής Φυσικής:
- Σωματίδιο σε πηγάδι δυναμικού πεπερασμένου βάθους – Φαινόμενο σήραγγας – Απλός αρμονικός ταλαντωτής.
ι. Υπεραγωγιμότητα:
- Υπεραγωγοί τύπου Ι και τύπου ΙΙ – Εδική θερμότητα στους υπεραγωγούς – Η θεωρία BCS(Bardeen,Cooper και Schrieffer) – Μετρήσεις ενεργειακού χάσματος – Κβάντωση ροής – Φαινόμενο σήραγγας Josephon – Υπεραγωγιμότητα σε υψηλές θερμοκρασίες –
ιβ. Στοιχεία Φυσικής στοιχειωδών σωματιδίων και Κοσμολογίας:
- Στοιχειώδη σωματίδια – Επιταχυντές και ανιχνευτές – Θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις – Ταξινόμηση των σωματιδίων – Νόμοι διατήρησης –Το καθιερωμένο (Standard) πρότυπο – Το διαστελλόμενο σύμπαν.

Β2. ΧΗΜΕΙΑ (Ως συνεξεταζόμενο μάθημα βασικών γνώσεων για τις υπόλοιπες, πλην Χημικών, ειδικότητες του κλάδου ΠΕ04).
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αναφέρονται στην επόμενη ύλη:
α. Βασικές έννοιες
1. Γνωρίσματα, σύσταση και καταστάσεις της ύλης.
2. Ταξινόμηση υλικών σωμάτων.
3. Εκφράσεις περιεκτικότητας, διαλυτότητα.
4. Εκφράσεις συγκέντρωσης διαλυμάτων
5. Είδη δεσμών, χημική ονοματολογία
6. Χημικές μονάδες μάζας
7. Καταστατική εξίσωση των αερίων, νόμος μερικών πιέσεων
8. Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί
β. Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων και περιοδικός πίνακας
1. Κβαντικοί αριθμοί, ατομικά τροχιακά και αρχές δόμησης.
2. Τομείς s,p,d,f περιοδικού πίνακα, μεταβολή περιοδικών ιδιοτήτων
3. Θεωρία Lewis
γ. Πυρηνική Χημεία – ραδιενέργεια
1. Χρόνος υποδιπλασιασμού
2. Επιπτώσεις και εφαρμογές της ραδιενέργειας
δ. Θερμοχημεία – Θερμοδυναμική
1. Μεταβολές ενθαλπίας κατά τις χημικές αντιδράσεις
2. Νόμοι της θερμοχημείας και θερμιδομετρία
3. Πρώτος και δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος
4. Ελεύθερη ενέργεια, χημικές αντιδράσεις και ισορροπία
ε. Οξέα, Βάσεις, Οξείδια, Άλατα
1. Ορισμός οξέων, βάσεων κατά Arrhenius και κατά Brönsted – Lowry
2. Ορισμός οξειδίων και αλάτων
3. Ιδιότητες οξέων, βάσεων, εξουδετέρωση, αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης
4. Κατηγορίες οξέων, βάσεων, οξειδίων και αλάτων
στ. Χημική Κινητική
1. Ταχύτητα αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουν
2. Νόμος ταχύτητας και μηχανισμός αντίδρασης
3. Καταλύτες
ζ. Χημική Ισορροπία
1. Αμφίδρομες αντιδράσεις
2. Απόδοση αντίδρασης
3. Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της Χημικής Ισορροπίας, αρχή Le Chatelier
4. Σταθερά χημικής ισορροπίας και παράγοντες που την επηρεάζουν. Βαθμός ιοντισμού οξέων – βάσεων
5. Ιοντισμός νερού-Ph
6. Επίδραση κοινού ιόντος
7. Ρυθμιστικά διαλύματα
8. Δείκτες- ογκομέτρηση
9. Γινόμενο διαλυτότητας
η. Οξειδοαναγωγή– Ηλεκτροχημεία
1. Αριθμός οξείδωσης, οξείδωση- αναγωγή
2. Ηλεκτρόλυση
3. Γαλβανικά στοιχεία, δυναμικό οξειδοαναγωγής
4. Μπαταρίες
θ. Μέταλλα και Κράματα
1. Μεταλλουργία
2. Ιδιότητες μετάλλων
3. Βιομηχανικά μέταλλα και κράματα
4. Διάβρωση και ανακύκλωση μετάλλων
ι. Μελέτη ορισμένων υλικών και ενώσεων πρακτικού και βιομηχανικού ενδιαφέροντος
1. Νερό, αμμωνία, νιτρικό οξύ, θειικό οξύ
2. Χλωριούχο νάτριο και τα προϊόντα του (καυστικό νάτριο, όξινο ανθρακικό νάτριο, χλώριο, υδροχλωρικό οξύ)
3. Κεραμικά, γυαλί, τσιμέντο, σιλικόνες
ια. Οργανική Χημεία
1. Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων-ομόλογες σειρές - ονοματολογία
2. Ισομέρεια (συντακτική και γεωμετρική και στερεοϊσομέρεια)
3. Ανάλυση οργανικών ενώσεων
4. Πετρέλαιο – Πετροχημικά
5. Υδρογονάνθρακές (αλκάνια, αλκένια, αλκίνια, βενζόλιο)
6. Αλκοόλες, φαινόλες
7. Αλκυλαλογονίδια, αιθέρες
8. Καρβονυλικές ενώσεις
9. Καρβοξυλικά οξέα και παράγωγά τους
10. Βιομόρια και άλλα μόρια (Πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη έλαια, σάπωνες)
11. Πολυμερή-πλαστικά, υφάνσιμες ίνες
12. Στοιχεία μηχανισμών οργανικών αντιδράσεων.

Γ2. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Ως συνεξεταζόμενο μάθημα βασικών γνώσεων για τις υπόλοιπες, πλην Βιολόγων, ειδικότητες του κλάδου ΠΕ04).
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αναφέρονται στην παραπάνω ύλη (ως κύριου μαθήματος για την ειδικότητα των Βιολόγων, εκτός των παρακάτω (που δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη):
β. Μοριακή Βιολογία - Γενετική - Κληρονομικότητα:
7. Γενετική ανθρώπου - Κληρονομικά νοσήματα – Ανευπλοειδίες.
8. Τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA, βιοτεχνολογία, εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στην Υγεία, Γεωργία, Κτηνοτροφία, Βιομηχανία, Προστασία περιβάλλοντος.
γ. Βιολογία του ανθρώπου:
1. Δομή και λειτουργία των οργανικών συστημάτων (νευρικό, αισθητηρίων οργάνων, ερειστικό, πεπτικό κτλ.).
2. Λεμφικό σύστημα – Άμυνα του ανθρώπινου οργανισμού (ειδική και μη ειδική).
3. Ομοιόσταση, παράγοντες που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία των οργανικών συστημάτων.
γ. Οικολογία:
5. Οικολογική κρίση (πληθυσμιακή αύξηση, μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα, πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης)
6. Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής
7. Βιώσιμη ανάπτυξη.

Κλάδος ΠΕ 05 Γαλλικής Γλώσσας

Ι. Οι υποψήφιοι ειδικότητας των Ξένων Γλωσσών (Γαλλικής, Αγγλικής και Γερμανικής Γλώσσας) οφείλουν:

Α) ΓΛΩΣΣΑ να κατέχουν: − τη δομή, − τη λειτουργία, − τη χρήση και − τα πολιτισμικά στοιχεία που είναι συνυφασμένα με τη γλώσσα, την οποία καλούνται να διδάξουν (η γλώσσα ως μέσον επικοινωνίας και φορέας πολιτισμού).

ΙΙ. Ζητείται από τους υποψηφίους να επεξεργαστούν αυθεντικό κείμενο (1000−1200 λέξεων) και να απαντήσουν σε γλωσσικές, πραγματολογικές και πολιτισμικές συναφείς παρατηρήσεις.

Κλάδος ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας

 

(ισχύει ό,τι ανωτέρω για τον Κλάδο ΠΕ 05)

Κλάδος ΠΕ 07 Γερμανικής Γλώσσας

(ισχύει ό,τι ανωτέρω για τον Κλάδο ΠΕ 05).

 

Κλάδος ΠΕ 60 Νηπιαγωγών

 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (ΦΕΚ τεύχος Β΄ αρ. φύλλου 304/13− 03−03).

1. Παιδί και Γλώσσα: Πρόγραμμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων Γλώσσας.

2. Παιδί και Μαθηματικά: Πρόγραμμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Δραστηριοτή των Μαθηματικών.

3. Παιδί και Περιβάλλον: Πρόγραμμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Δραστηριοτή των Μελέτης Περιβάλλοντος.

4. Παιδί − Δημιουργία και Έκφραση: Πρόγραμμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης.

5. Παιδί και Πληροφορική: Πρόγραμμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Δραστηριο τήτων Πληροφορικής.

Κλάδος ΠΕ 70 Δασκάλων


Α. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Το περιεχόμενο του ισχύοντος Προγράμματος Σπουδών της Γλώσσας για το Δημο¬τικό Σχολείο.
1. Βασικές έννοιες της σύγχρονης διδακτικής της Γλώσσας, οι οποίες περιέχονται στο κείμενο του προγράμματος σπουδών (Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ αρ. φύλλου 303/13-03-03) και αφορούν την κατανόηση και την παραγωγή του προφορικού και γραπτού λόγου. [γλωσσική (λεκτική) πράξη, γλωσσικός γραμματισμός, περίσταση επικοινωνίας, γλωσσική ποικιλία, είδη λόγου και τύποι κειμένων, αποδεκτότητα λόγου, παιδαγωγική αξιοποίηση του λάθους].
2. Πρώτη ανάγνωση. Η ακρόαση ως διδακτικός στόχος. Δεξιότητες ακρόασης, εμπειρίες ακρόασης.
3. Φωνολογία. Ακρόαση και άρθρωση φθόγγων και εκτενέστερων φραστικών συνόλων. Επιτονισμός-προσωδία. Σημασία τους στην αποτελεσματική επικοινωνία.
4. Μορφολογία και σύνταξη του ονόματος, του ρήματος, του επιρρήματος και της μετοχής.
5. Γραμματική της λέξης, γραμματική της πρότασης, γραμματική των κειμένων.
6. Θέμα- κατάληξη: ο ρόλος τους στην κλίση και στις σημασίες του κλιτού.
7. Παραγωγή γραπτού λόγου. Διαδικασίες παραγωγής ποικίλων κειμενικών τύπων κατάλληλων για διαφορετικές επικοινωνιακές καταστάσεις και κριτήρια αξιολόγησής τους.
8. Απόκλιση της γλώσσας του μαθητή από τον διδασκόμενο κανόνα- συνέπειες της απόκλισης.
9. Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Ειδικά χαρακτηριστικά της ελληνικής γλώσσας (γραφή και προφορά, εξακολουθητικά σύμφωνα, τονισμός, κλίση, τρόπος του ρήματος κτλ).
10. Eίδη λόγου και τύποι κειμένων. Δόμηση ενιαίου κειμένου σε ενότητες και παραγράφους. Περίληψη κειμένων.
11. Η λογοτεχνία ως είδος λόγου και ως πρότυπο. Κύρια χαρακτηριστικά των αισθητικών ρευμάτων της λογοτεχνίας και των θεωριών (σχολών).
12. Θέση της λογοτεχνίας στο σχολικό πρόγραμμα. Σημασία της λογοτεχνίας για την ανάπτυξη – διεύρυνση της δεξιότητας ανάγνωσης των μαθητών και για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας. Παιγνιώδεις δραστηριότητες φιλαναγνωσίας. Σύνδεση της λογοτεχνίας με άλλα μαθήματα, με ιστορικοκοινωνικά θέματα, με γεγονότα της επικαιρότητας και με άλλες τέχνες (εικαστικά, μουσικά).

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Τα θέματα εξετάζονται στο επίπεδο που προβλέπεται στο ισχύον Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) των Μαθηματικών (Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ αρ. φύλλου 303/13-03-03).
1. Επίλυση προβλήματος.
2. Η έννοια του αριθμού-βασικές έννοιες στη θεωρία αριθμών.
3. Αριθμοί και πράξεις (Φυσικοί, Ακέραιοι, Ρητοί και Πραγματικοί αριθμοί, αριθμητικά μοτίβα, βασικά αριθμητικά συστήματα).
4. Μετρήσεις (μήκους, μάζας, χρόνου, επιφάνειας, χωρητικότητας, γωνιών και τόξων).
5. Γεωμετρία: βασικές έννοιες (γεωμετρικά σχήματα και στερεά, γεωμετρικές σχέσεις και γεωμετρικά μοτίβα).
6. Στατιστική: Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων.
7. Λόγοι και Αναλογίες.
8. Εξισώσεις, αντιστοιχία-απεικονίσεις.

Γ. ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Με βάση το ισχύον Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) των Φυσικών Επιστημών για το Δημοτικό Σχολείο, (Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ αρ. φύλλου 304/13-03-03) οι υποψήφιοι – μελλοντικοί εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καλούνται να προσεγγίζουν διαθεματικά και πειραματικά, αλλά και να εξηγούν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία τα μακροσκοπικά φαινόμενα και τις ιδιότητες της ύλης με όρους του μικρόκοσμου στα παρακάτω θέματα:
1. Υλικά Σώματα και Δομή της Άβιας και Έμβιας Ύλης (Σωματίδια της Ύλης - Πυρηνικά Φαινόμενα, Στοιχεία και Χημικές Ενώσεις - Χημικά Φαινόμενα, Στερεά - Υγρά – Αέρια Σώματα, Ιδιότητες των Υλικών Σωμάτων- Μηχανικά Φαινόμενα, Χαρακτηριστικά της ζωής - τα Κύτταρα, Ζώα και Φυτά).
2. Κίνηση και Δύναμη (Ταχύτητα και μεταβολές της, Αλληλεπιδράσεις - Είδη Δυνάμεων, Βάρος - Βαρύτητα, Τριβή, Πίεση).
3. Ενέργεια (Μορφές, Μετατροπές - Διατήρηση, Πηγές - Αποθήκες, Οικοσυστήματα), Θερμότητα -Θερμικά Φαινόμενα, Ηλεκτρομαγνητισμός - Ηλεκτρικά και Μαγνητικά Φαινόμενα, Φως - Οπτικά Φαινόμενα, Ήχος - Ηχητικά Φαινόμενα.
Ανθρώπινος Οργανισμός (Κυκλοφορικό - Πεπτικό - Αναπνευστικό - Αναπαραγωγικό Σύστημα, Ακοή, Όραση).

Κλάδος ΠΕ 09 Οικονομολόγων

Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αναφέρονται στην επόμενη ύλη:

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Μικροοικονομική Θεωρία − Ανάλυση κόστους (Ορισμός Συνολικού, Μέσου, Οριακού κόστους και Κόστους Ευκαιρίας). − Βασικά στοιχεία Προσφοράς και Ζήτησης (Καμπύλη και νόμος ζήτησης, καμπύλη και νόμος προσφοράς, ορι− σμός ελαστικότητας ζήτησης και ορισμός ελαστικότητας προσφοράς). − Προσδιορισμός των τιμών (Ισορροπία προσφοράς και ζήτησης). − Ζήτηση και συμπεριφορά Καταναλωτή (Θεωρία της χρησιμότητας: Οριακή χρησιμότητα και νόμος της φθί− νουσας οριακής χρησιμότητας). − Παραγωγή και Επιχειρήσεις (Θεωρία παραγωγής και οριακά προϊόντα, οι επιχειρήσεις ως οργανώσεις). − Μορφές Αγοράς (Βασικά χαρακτηριστικά αγορών Μονοπωλίου, Ολιγοπωλίου και Μονοπωλιακού Ανταγωνι− σμού). Μακροοικονομική Θεωρία − Μέτρηση της Αξίας της Οικονομικής δραστηριότητας (Ορισμός Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος: Ονομαστικού και Πραγματικού, Ορισμός Αποπληθωριστή του ΑΕΠ, Ορισμός Δείκτη τιμών Καταναλωτή, ποσοστό ανεργίας). − Εθνικό Εισόδημα (Περιγραφή βασικού οικονομικού κυκλώματος που αποτελείται από επιχείρηση, νοικοκυριό και κράτος. Ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών, ισορροπία στην αγορά χρήματος). − Ισορροπία στην αγορά εργασίας (Συνάρτηση παραγωγής, παραγωγικότητα εργασίας, ζήτηση – προσφορά εργασίας, ισορροπία στην αγορά εργασίας). − Χρήμα και Τράπεζες (Έννοια, λειτουργίες, είδη χρήματος. Σκοπός και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας). − Πληθωρισμός: Ορισμός, είδη πληθωρισμού και οικονομικές επιπτώσεις. − Ανεργία: Ορισμός, είδη ανεργίας, φυσικό ποσοστό ανεργίας, NAIRU, νόμος του Okum και οικονομικές επιπτώ− σεις. − Οικονομική Μεγέθυνση (Ορισμός και δείκτες μέτρησης, βασικά στοιχεία περιγραφής του υποδείγματος του Solow).

Β. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ − Περιγραφική Στατιστική (παρουσίαση στατιστικών δεδομένων, στατιστικά μέτρα). − Επαγωγική Στατιστική (δειγματοληψία, εκτίμηση, έλεγχος υποθέσεων, συσχέτιση−παλινδρόμηση).

Γ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ − Απογραφή. − Ισολογισμός. − Οι λογαριασμοί του Ε.Γ.Λ.Σ. (οι διακρίσεις κατά μέγεθός, κατά περιεχόμενο και οι κανόνες λειτουργία τους). − Γενικές αρχές διπλογραφικής μεθόδου (ημερολόγιο, γενικό καθολικό, ισοζύγιο λογαριασμών γενικού καθο− λικού). − Λογιστικές εγγραφές (εγγραφές κατά τη διάρκεια της χρήσης, εγγραφές προσαρμογής). − Πάγια (πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί: Oμάδα 1η Ε.Γ.Λ.Σ.) και αποσβέσεις παγίων (μέθοδοι υπολογισμού αποσβέ− σεων – εγγραφές αποσβέσεων: λογαριασμοί 66 και 85). − Αυτοτέλεια της διαχειριστικής χρήσης − Μεταβατικοί λογαριασμοί (εγγραφές − λογαριασμοί 36 και 56). − Σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. (Ισολογισμός, αποτελέσματα εκμετάλ− λευσης και χρήσης). − Λογιστική εργατικών (εγγραφές αμοιβών και εξόδων προσωπικού − λογαριασμός 60). − Λογιστική ΦΠΑ (εγγραφές − λογαριασμός 54.00) − Λογιστικές εγγραφές σύστασης εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.)

Κλάδος ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής

Οι υποψήφιοι θα ζητηθεί να απαντήσουν σε ερωτήματα που αναφέρονται στην επόμενη ύλη:

− Φιλοσοφία της Φυσικής Αγωγής.

− Εργοφυσιολογία

– Προπονητική.

− Κινητική μάθηση.

− Αθλητική ψυχολογία.

− Ιστορία της Φυσικής Αγωγής και ιδιαίτερα των Αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων

− Λαογραφία όσον αφορά τους ελληνικούς Παραδοσιακούς χορούς.

ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ Βόλεϊ, Μπάσκετ, Χάντμπολ. Βασική τεχνική των παραπάνω αθλοπαιδιών, απλές μορφές στρατηγικής και ταχτικής και βασικοί κανονισμοί.

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

− Άλματα: Μήκος, τριπλούν, ύψος.

− Δρόμοι: Ταχύτητες, αντοχή, σκυταλοδρομίες.

− Ρίψεις: Σφαιροβολία, ακοντισμός.

− Φυσική κατάσταση: Αντοχή, δύναμη, ταχύτητα

. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Ενόργανη: Απλές κυβιστήσεις – ανακυβιστήσεις, στηρίξεις απλές και κατακόρυφη, τροχός, κυβίστηση σε πλιν− θίο ή απλά άλματα σε εφαλτήριο (με ή χωρίς βατήρα).

ΧΟΡΟΙ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ) Συρτός στα τρία, Γρήγορος χασάπικος, Αι Γιώργης, Καραγκούνα, Παλαμάκια, Ποδαράκι, Συρτός νησιώτικος, Τσακώνικος, Καλαματιανός, Τσάμικος, Έντεκα, Πεντοζάλι, Τικ, Ζωναράδικος.

Κλάδος ΠΕ 19−20 Πληροφορικής

Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αναφέρονται στην επόμενη ύλη:

1. Θεωρία − Αλγορίθμων − Υπολογισιμότητας − Πολυπλοκότητας − Γλωσσών − Γραφημάτων

2. Τεχνολογία υπολογιστών − Αρχιτεκτονική των υπολογιστών. − Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας, Μνήμη, Περιφερειακές Μονάδες. − Τεχνολογία πολυμέσων. − Δίκτυα υπολογιστών (Αρχιτεκτονικές, Πρωτόκολλα, Τύποι συνδέσεων, Εφαρμογές Client−Server, Διαχείριση δικτύου).

3. Λειτουργικά συστήματα − Λειτουργίες και χαρακτηριστικά των Λειτουργικών Συστημάτων − Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων − Διαχείριση CPU, μνήμης και μονάδων Ι/Ο. Χρονοδρομολόγηση διεργασιών, επικοινωνία διεργασιών, σηματο− φορείς. Αδιέξοδα και αποφυγή τους. − Σύστημα αρχείων

4. Προγραμματισμός υπολογιστών − Ανάλυση προβλήματος. − Σχεδίαση λύσης προβλήματος. − Αλγοριθμική επίλυση προβλήματος. − Δομές Δεδομένων. − Βάσεις Δεδομένων (Έννοιες και αρχιτεκτονική συστημάτων βάσεων δεδομένων, μοντελοποίηση δεδομένων, σχεσιακό μοντέλο και σχεσιακή Άλγεβρα, εξαρτήσεις, κανονικοποίηση, SQL) − Κωδικοποίηση σε γλώσσα προγραμματισμού (σε οποιαδήποτε από αυτές που προβλέπονται στα Προγράμ− ματα Σπουδών).

5. Εφαρμογές λογισμικού − Κατηγορίες. − Γενικά χαρακτηριστικά.

6. Τεχνολογίες Διαδικτύου − Αρχιτεκτονική Διαδικτύου – Πρωτόκολλα. − Πρότυπα βασικών υπηρεσιών − HTML, CGI, Java script, DHTML, PHP, XML

FaLang translation system by Faboba

Εγγραφείτε στο Newsletter μας